• هورمون

  بخش هورمون و ایمونولوژی مجهز به دستگاههای تمام انوماتیک Liaison,Cobas E411, Alegria, Vidas,C.L Berthold, Elisa
 • هماتولوژی

  بخش هماتولوژی مجهز به سل کانترهای تمام اتوماتیک: Mindray BC-6800 , Nihon Kohden,Electrophoresis Genio-S
 • بیوشیمی

  بخش بیوشیمی مجهز به اتوآنالایزرهای تمام روباتیک: Mindray BS380, Mindray BS200,Nycocard,Nephstar
 • پاتولوژی

  بخش پاتولوژی شامل تجهیزات Surgical Pathology میکروتوم،تیشوپروسسوردیجیتالی،تیشوفلوت،کولدپلیت و...
 • 9

 • کد آزمایش
  1461
  روز و زمان انجام آزمایش
  روزانه - صبح
  مدت زمان انجام آزمایش
  24 ساعته
  حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
  48 ساعته
  نوع نمونه
  مایع منی
  نگهداری نمونه
  "آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود. درصورتی که نمونه گیری بعد از وازکتومی باشد ، 1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 8 -2 c"
  اطلاعات لازم از بیمار
  سن بیمار
  معیار رد نمونه
  نمونه آغشته به ادرار یا آب
  آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
  " 7 -۲ روز بعد ازآخرین انزال منی ، نمونه جمع آوری شود."
  نام روش اندازه گیری
  "Manual ,CASA method"