• هورمون

  بخش هورمون و ایمونولوژی مجهز به دستگاههای تمام انوماتیک Liaison,Cobas E411, Alegria, Vidas,C.L Berthold, Elisa
 • هماتولوژی

  بخش هماتولوژی مجهز به سل کانترهای تمام اتوماتیک: Mindray BC-6800 , Nihon Kohden,Electrophoresis Genio-S
 • بیوشیمی

  بخش بیوشیمی مجهز به اتوآنالایزرهای تمام روباتیک: Mindray BS380, Mindray BS200,Nycocard,Nephstar
 • پاتولوژی

  بخش پاتولوژی شامل تجهیزات Surgical Pathology میکروتوم،تیشوپروسسوردیجیتالی،تیشوفلوت،کولدپلیت و...
 • 9

 • کد آزمایش
  "135 , 136"
  روز و زمان انجام آزمایش
  نمونه سرم : روزهای زوج نمونه ادرار : یکشنبه
  مدت زمان انجام آزمایش
  24 ساعته
  حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
  "نمونه سرم : 72 ساعته ، نمونه ادرار 8 روزه"
  مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
  "پس از گزارش جواب ، 7 روز "
  نوع نمونه
  "سرم ، ادرار 24 ساعته"
  حجم نمونه
  "سرم 2 ، ادرار 20 میلی لیتر "
  کمترین حجم نمونه
  "سرم 1، ادرار 10 میلی لیتر"
  نگهداری نمونه
  "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در 20- c˚"
  حمل و نقل نمونه
  در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
  نیازهای همراه نمونه
  نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
  راهنمای جمع آوری نمونه
  ماده نگهدارنده نیاز ندارد.
  اطلاعات لازم از بیمار
  سن بیمار
  معیار رد نمونه
  "حجم کم ، ادرار رندوم ، ادرار 24 ساعته حاوی نگهدارنده"
  نام روش اندازه گیری
  Electrophoresis( Capilary)