• هورمون

  بخش هورمون و ایمونولوژی مجهز به دستگاههای تمام انوماتیک Liaison,Cobas E411, Alegria, Vidas,C.L Berthold, Elisa
 • هماتولوژی

  بخش هماتولوژی مجهز به سل کانترهای تمام اتوماتیک: Mindray BC-6800 , Nihon Kohden,Electrophoresis Genio-S
 • بیوشیمی

  بخش بیوشیمی مجهز به اتوآنالایزرهای تمام روباتیک: Mindray BS380, Mindray BS200,Nycocard,Nephstar
 • پاتولوژی

  بخش پاتولوژی شامل تجهیزات Surgical Pathology میکروتوم،تیشوپروسسوردیجیتالی،تیشوفلوت،کولدپلیت و...
 • 9

 • کد آزمایش
  1208
  روز و زمان انجام آزمایش
  روزانه - صبح
  مدت زمان انجام آزمایش
  24 ساعته
  حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
  48 ساعته
  نوع نمونه
  مایع منی
  نگهداری نمونه
  آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
  اطلاعات لازم از بیمار
  سن بیمار
  آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
  7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
  نام روش اندازه گیری
  Aerobic